Algemene Leden Vergadering

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 18 maart 2015 om 20:00 uur in de kantine van onze vereniging. Afmelden graag bij de secretaris.

Op de agenda staat:

 1. Opening
 2. Behandeling notulen ALV 26-3-2014 en ALV 9-4-2014vergadering
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Behandeling jaarverslag 2014
 5. Behandeling Financieel Verslag 2014
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Verkiezing Kascontrolecommissie
 8. Begroting 2015 en contributievoorstel
 9. Verkiezing bestuursleden: omdat Bert Gerrits tussentijds is afgetreden als penningmeester, heeft Miriam Linthorst tijdelijk deze functie overgenomen. Het bestuur stelt voor Miriam Linthorst te benoemen als penningmeester. Aftredend zijn Berry Nieland (voorzitter, herkiesbaar) en Jasper Hengstman (algemeen bestuurslid, herkiesbaar)*
 10. Presentatie nieuwe logo
 11.         PAUZE
 12. Huldiging jubileumleden Atletics
 13. Vrijwilligers
 14. Rondvraag
 15. Sluiting.

*          Tot vrijdag 13 maart 2015 kunnen tegenkandidaten gemeld worden bij de secretaris (secretaris@atletics.nl).

 

 

Posted in Bestuur, Nieuws