29 maart 2017 Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 29 maart 2017 om 20:00 uur zal het bestuur, zoals het formeel beschreven staat, verantwoording afleggen aan de Algemene Leden Vergadering. De ALV zal gehouden worden in de kantine. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Ook de ouders van onze jeugdleden zijn hierbij uitgenodigd.

Mocht u een onderwerp aan de agenda toe willen voegen dan kan dat door een mail te sturen naar Gerrit ter Avest secretaris@atletics.nl. Direct na de opening van de vergadering heeft u deze mogelijkheid alsnog.

De agenda punten zijn:

 1. Opening
 2. Behandeling notulen ALV 23-3-2016
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Behandeling jaarverslag 2016
 5. Behandeling Financieel Verslag 2016
 6. Verslag Kascontrolecommissie
 7. Verkiezing Kascontrolecommissie
 8. Begroting 2017 en contributievoorstel
 9. Wijziging organisatiestructuur DHHL
 10. Verkiezing bestuursleden: aftredend zijn Gerrit ter Avest (secretaris, niet herkiesbaar) en Bert Boeve (algemeen bestuurslid, herkiesbaar) *
 11. PAUZE
 12. Huldiging jubileumleden Atletics
 13. Vrijwilligers
 14. Rondvraag
 15. Sluiting.

 

Namens het bestuur,

Berry Nieland

 

Posted in Bestuur, Nieuws