Uitnodiging en agenda Algemene Leden Vergadering

De Algemene leden vergadering zal plaatsvinden op woensdag 25 april 2018 om 20.00 uur (locatie kantine clubgebouw).
Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd!!!

Opening

 1. Behandeling notulen ALV 29-3-2017cropped-logo_banner.png
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Behandeling jaarverslag 2017
 4. Behandeling Financieel Verslag 2017
 5. Verslag Kascontrolecommissie
 6. Verkiezing Kascontrolecommissie
 7. Begroting 2018 en contributievoorstel
 8. Verkiezing bestuursleden: aftredend zijn Berry Nieland (voorzitter, niet herkiesbaar) en Jasper Hengstman (algemeen bestuurslid, herkiesbaar) *
 9. PAUZE
 10. Huldiging jubileumleden Atletics
 11. Vrijwilligers
 12. Rondvraag
 13. Sluiting.

*          Door het bestuur wordt Marco ten Zende als nieuwe voorzitter voorgesteld. Tot vrijdag 20 april 2018 kunnen tegenkandidaten gemeld worden bij de secretaris (secretaris@atletics.nl).

 

 

Posted in Nieuws