10 mei ALV

Beste leden van ASV Atletics,

Hierbij willen we jou graag uitnodigen voor de jaarlijkse ALV van jouw atletiek- en survivalvereniging. Deze wordt gehouden op dinsdag 10 mei a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis aan de Van Heerdtweg 5 in Nijverdal.

De opzet is deze keer iets anders dan je gewend bent. Voor de pauze worden alle formele zaken besproken. Na de pauze praten we je bij over de renovatie van de atletiekbaan die onlangs is gestart en zal André Gorter iets vertellen over zijn bijzondere project Survivathlon 666. Als laatste praat sportfysiotherapeut Henrike Krommendijk je helemaal bij over hoe je blessures kunt voorkomen. Kortom, het nuttige wordt met het aangename verenigd. En dat is ook het doel van onze vereniging: verbinding maken.

AGENDA

1. Opening
2. Behandeling notulen vorige ALV *)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Behandeling jaarverslag
– Jaarverslag 2021 *)
– financieel verslag 2021 *)
5. Kascontrolecommissie
– Verslag kascontrolecommissie *)
– Verkiezing Kascontrolecommissie
6. Begroting
– Begroting 2022
– Contributievoorstel
7. Verkiezing bestuursleden.
– Penningmeester Arjan Meijerink is aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar. **)
8. Huldiging jubileumleden Atletics.
9. Rondvraag

PAUZE

10. Update renovatie atletiekbaan.
11. Presentatie André Gorter
12. Presentatie Henrike Krommendijk
13. Sluiting

*)Deze stukken liggen een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in het clubgebouw.

**) Tot 8 mei a.s. kunnen tegenkandidaten gemeld worden bij de secretaris via secretaris@atletics.nl.
  • Deel dit bericht: