Algemene Leden Vergadering

Graag willen we alle leden van Atletics uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op woensdag 25 maart a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis aan de
Van Heerdtweg 5 in Nijverdal

Hieronder tref je de agenda aan. Het verslag van de vorige ALV, alsmede de financiële stukken,
zijn een uur voorafgaand aan de vergadering in te zien op het clubhuis.

Na afloop ben je van harte uitgenodigd voor een hapje en drankje.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ASV Atletics

Agenda:

Woensdag 25 maart 2020 om 20.00 uur (locatie kantine clubgebouw)

 1. Opening
 2. Behandeling notulen ALV 27-03-2019 *)
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Behandeling jaarverslag 2019 *)
 5. Behandeling Financieel Verslag 2019 *)
 6. Verslag Kascontrolecommissie *)
 7. Verkiezing Kascontrolecommissie
 8. Begroting 2020
  – Contributievoorstel
  – Voorstel wijziging tarieven kantine
  – Begroting 2020
 9. Verkiezing bestuursleden:
  aftredend zijn Astrid Gerritsen (secretaris, niet herkiesbaar) en Bert Boeve (algemeen bestuurslid, niet herkiesbaar). Het bestuur is in gesprek met kandidaten. Tijdens de ALV verwachten we een voorstel te kunnen doen.**

PAUZE

 1. Investeringen / Onderhoud
 2. Huldiging jubileumleden Atletics
 3. Vrijwilligers
 4. Rondvraag
 5. Sluiting.

*) Deze stukken liggen een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in het clubgebouw.

**) Tot 20 maart 2020 kunnen tegenkandidaten gemeld worden bij de secretaris secretaris@atletics.nl)

 • Deel dit bericht: