De baan gaat weer open voor de jeugd

Beste Leden,
De invloed van Corona op ons dagelijks leven zorgt momenteel voor veel aanpassing, geduld en creativiteit.
Het betekent geen bezoek aan vrienden en familie, geen terrasje pakken of naar het theater, maar wellicht ook thuiswerken
en kinderen helpen met huiswerk maken. We hopen dat jij en jouw naasten de afgelopen weken goed en gezond zijn doorgekomen.

Als vereniging worden we ook geraakt door de maatregelen. Twee mooie evenementen, de Salland Trail
en Reggesurvival, kunnen dit jaar helaas geen doorgang vinden.

Op 21 april jl. kondigde het kabinet de eerste verlichting aan. Ook de jeugd mag weer buiten sporten.
Uiteraard onder strikte voorwaarden. Gemeente Hellendoorn heeft de sportaccommodaties weer vrijgegeven hiervoor.
Vanaf 11 mei gaat Atletics de trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar hervatten. Dat doen we met inachtneming van
de 1,5 meter regel en de door de Atletiekunie geadviseerde veiligheids- en hygiëneregels (zie bijlage). De trainers zullen een aangepast
trainingsprogramma aanbieden. De jeugdleden worden hierover door hun eigen trainer nader geïnformeerd.

Blijf gezond en ………. voor straks hopelijk allemaal weer lekker samen sporten.

Bestuur ASV Atletics

Atletiek in de 1,5 meter samenleving

Dit protocol voor de atletiek is tot stand gekomen (door de Atletiekunie) in afstemming met andere
sportbonden en gebaseerd op het algemene protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. De
maatregelen voor de gemeente zijn in het protocol van NOC*NSF opgenomen.

Sportaanbieders zijn bezig met een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten.
Naast de 1,5 meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van
het RIVM in samenhang met de maatregelen van de overheid. We vragen onze clubs en atleten de
richtlijnen uit dit protocol strak op te volgen in het belang van de volksgezondheid.
De wetenschap ondersteunt dat regelmatige lichaamsbeweging goed is voor zowel de fysieke als
mentale gezondheid. Daarnaast is voor kinderen lichaamsbeweging essentieel voor een optimale
groei en ontwikkeling. Wij zetten ons daarom in om de sport weer op een verantwoorde wijze te
heropenen. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere deelnemende atleet,
vrijwilliger en trainer gewaarborgd is. Wij kijken vanuit dat oogpunt intensief naar de mogelijkheden
die er binnen de maatregelen worden geboden en willen onze clubs met dit protocol ondersteunen in
het aanbieden van een verantwoorde sportactiviteit/atletiektraining.

Social distancing vormt hierin de basis: zorgen voor een veilige afstand van ten minste 1,5 meter (met
uitzondering van de leeftijdsgroep t/m 12 jaar) en zorgen dat er geen fysiek contact plaatsvindt.
Daarnaast worden aanvullende hygiënemaatregelen getroffen en wordt de bezoekersstroom strak
gereguleerd.

Uitgangspunten
Uitgangspunten aan de basis van social distancing binnen atletiekaccommodaties zijn:
1. Het creëren van een veilige omgeving voor alle atleten en vrijwilligers/trainers.
2. De mogelijkheid bieden voor het beoefenen van de atletieksport.
3. Het mogelijk maken van het naleven van de 1,5 meter maatregel.
4. Het voorkomen van rechtstreeks fysiek contact. Bedoeld dan wel onbedoeld.
5. Aanvullende hygiënemaatregelen.

Fase 1
Wij willen met onze leden gefaseerd toewerken naar een reguliere situatie om op een verantwoorde
wijze open te gaan. Hoe deze fases er exact uit komen te zien, welke doelgroepen dit betreft en de
snelheid waarmee deze fasering wordt ingevoerd, zijn hier belangrijke vragen. Het RIVM, het Outbreak
Management Team, ministeries en/of brancheverenigingen bepalen wanneer wij toe kunnen werken
naar de volgende fase of maatregelen kunnen opheffen. Met voortschrijdend inzicht wordt het protocol
tijdens de looptijd van de verschillende fasen aangepast en aangescherpt.

Inmiddels is fase 1 nader te specificeren:
 Alle huidige maatregelen binnen de sport tegen de verspreiding van het coronavirus gelden
nog tot en met dinsdag 28 april. Deze maatregelen zijn van kracht voor alle sportfaciliteiten,
sportclubs en evenementen;
 De huidige, algemeen geldende coronamaatregelen, zijn tot en met 20 mei verlengd.
Concept protocol verantwoorde atletieksport 24 april 2020
De versoepelde maatregelen van fase 1 houden in dat per woensdag 29 april:
 Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding buiten mogen trainen waarbij de anderhalve
metermaatregel niet geldt;
 Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt hetzelfde maar mét inachtneming van de
anderhalvemetermaatregel;
 De regeling voor topsporters valt buiten dit protocol.
Voor onderstaande activiteiten geldt:
 Samen hardlopen of gezamenlijk trainen voor volwassenen vormt nog altijd een te groot risico
en ons advies volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen;
 Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1
september.
Vragen met betrekking tot de inhoud, uitvoering en fasering van dit protocol kunnen gesteld worden
via info@atletiekunie.nl of neem contact op met je eigen regioaccountmanager.

Protocol
In het protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor de accommodaties, atleten, ouders,
trainers en bestuurs-/commissieleden.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
 Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering
voor kinderen tot en met 12 jaar).
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID19).Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.
 Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van
objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na
hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 Vermijd het aanraken van je gezicht.
 Schud geen handen.
 Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de
veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de
toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren.

Maatregelen voor atleten:
 Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de club op zodat de club
rekening kan houden met de toestroom.
 Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
 Reis alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
 Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.
 Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen op
de accommodatie.
 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
 Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.
 Houd 1,5 meter afstand tot de andere atleten en de trainers. Atleten tot en met 12 jaar
hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen of maak de materialen schoon voordat iemand
anders ze gebruikt.
 Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
 Verlaat direct na de training de accommodatie.

Maatregelen voor ouders/verzorgers:
 Meld jouw kinderen tijdig aan voor de sportactiviteit en volg de afspraken van de club op
zodat de club rekening kan houden met de toestroom.
 Breng jouw eigen kind(eren) alleen naar de club wanneer er een training voor je kind(eren)
gepland staat.
 Reis alleen met je eigen kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
 Breng jouw kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de club.
 Zorg dat jouw kind(eren) in sportkleding naar de club komen. De kleedkamers zijn gesloten.

Douchen op de accommodatie is niet mogelijk.
 Als ouder heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na
de training van jouw kind(eren).
 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie.
 Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.
 Haal direct na de training jouw kinderen op van de accommodatie. Zorg ervoor dat dit
moment zo kort mogelijk is.

Maatregel voor speciale groepen (zoals G-atleten & racerunners):
 Atleten bij wie fysiek contact noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld ondersteuning op het
gebied van atletiekbeoefening, toiletgang en/of fysieke begrenzing is het toegestaan om één
ouder of verzorger op de accommodatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook
dat het protocol nageleefd moet worden.

Maatregelen voor trainers:
 Bereid je training goed voor en zorg voor oefeningen/spelvormen waarbij de 1,5 meter
onderlinge afstand gegarandeerd blijft.
 Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.
 Zorg dat de training klaar staat als de atleten de accommodatie betreden zodat je gelijk kunt
beginnen.
 Zorg dat er in de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld
worden.
 Maak vooraf (gedrags)regels aan atleten duidelijk: met name voor de groep 13 tot en met 18-
jarigen waarbij de 1,5 meter afstand te allen tijde geldt.
 Wijs atleten op het belang van handen wassen.
 Help de atleten om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat
niet gebeurt.
 Houd 1,5 meter afstand ten opzichte van alle atleten en/of mede-trainers.
 Weet wie er aanwezig is bij de training. Laat alleen atleten toe die zich hebben aangemeld.
 Volg de voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
 Laat kinderen gefaseerd de accommodatie betreden en verlaten.
 Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat noodzakelijk is voor de
atletiekbeoefening, toiletgang of fysieke begrenzing van de atleet.
 Zorg zelf, indien noodzakelijk of gewenst, voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Maatregelen voor bestuurs- en commissieleden:
 Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat worden vanuit huis gedaan.
 Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen.
 Houd spullen, materieel, gereedschap en PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) schoon.
Bij voorkeur regelmatig desinfecteren.
 Het bestuur geeft trainers goedkeuring om atleten aan te spreken op het schenden van de
regels en hen uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer geen gehoor
wordt gegeven aan de ingestelde regels.
 Gebruik extra materialen zoals hygiënehandschoenen; zeker indien atleten bijvoorbeeld in
geval van EHBO aangeraakt moeten worden. Daarnaast krijgen trainers extra hygiëne
instructies.
 Plaats op meerdere plekken op de accommodatie desinfectiemiddelen voor atleten en trainers.
Gebruik papieren handdoekjes en leeg een paar keer per dag de prullenbakken.
 Extra schoonmaak: deurknoppen en andere handcontactpunten moeten een paar keer per dag
worden gereinigd.
 De toiletten worden een paar keer per dag schoongemaakt. Zorg voor een aftekenlijst op het
toilet. Er is een bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol.
 Er mag alleen buiten gesport worden op de accommodatie en alleen atleten t/m 18 jaar
mogen trainingen volgen. Officiële wedstrijden zijn niet toegestaan, ook niet een eigen
officiële clubwedstrijd.
 Ouders die atleten komen brengen/halen, blijven buiten de accommodatie (kiss+ride
systeem).
 Mensen die niet komen trainen of geen rol hebben in de organisatie van die training zijn niet
welkom op de accommodatie.
 Atleten melden zich voor de training aan bij de club of trainer. Bijvoorbeeld via de website,
een app of andere communicatiemiddelen. Atleten melden zich vervolgens op de
afgesproken trainingstijd bij de trainer op de baan. Laat trainingen van verschillende groepen
op verschillende tijden starten om zo spreiding te krijgen van de atleten. Maak ook gebruik
van de rustige momenten op de club en werk zoveel mogelijk met een vaste trainer.
 Hanteer het vierogenprincipe en zorg dat een trainer nooit alleen is op de accommodatie met
een groep atleten.
 Atleten wordt gevraagd om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de starttijd naar de
accommodatie te komen en na de training direct de accommodatie weer te verlaten. Hiermee
zal de toestroom beheersbaar blijven en is het aantal atleten dat gelijktijdig bij de
accommodatie aankomt, beperkt.
 Zolang er geen passend protocol is voor de horeca vanuit het RIVM zijn clubhuis en terras
gesloten naast overige ruimtes als douches, kleedruimtes en krachtruimtes. De
materiaalruimte en toiletten zijn wel bereikbaar. Zorg dat een beperkt aantal mensen toegang
krijgt tot de materiaalruimte en reguleer het toiletbezoek buiten de toiletten en geef maximaal
1 persoon toegang per toiletgroep.
 Te allen tijde dient de EHBO-kit en ice packs voorhanden te zijn, ook wanneer deze zich
bevinden in het horecagebied/kantine.
 Sluit deuren af waar atleten niet mogen komen en geef op de deuren aan dat deze afgesloten
zijn. Breng in kaart welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft
te worden. Zorg dat er vanuit de parkeerplaats naar de atletiekbaan geen oppervlakten
aangeraakt hoeven worden. Zorg dat alle overbodige attributen als zitjes/bankjes worden
verwijderd, afgeplakt of afgedekt.
 Zorg voor routering en breng eenrichtingsverkeer aan op de loopwegen van de
accommodatie zodat het makkelijker is 1.5 m afstand te houden.
 Hang desinfectans op bij betreden van de accommodatie.
 Zorg voor maximale hygiëne, vooral de deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten
diverse keren per dag gedesinfecteerd worden. De toiletten worden meerdere keren per dag
schoongemaakt en de prullenbakken worden diverse keren per dag geleegd. Zorg dat er in
de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar zo min mogelijk materialen worden gedeeld. Na iedere
training worden de materialen schoongemaakt. De baanattributen als bv. hark van de
verspringbak worden alleen gebruikt door de trainers. Maak een schema om uitvoering te
geven aan deze hygiënemaatregelen en zorg voor een aftekenlijst op het toilet.
 Om de veiligheid van atleten en trainers te garanderen, is het adequaat informeren van
trainers van groot belang. Zorg daarom voordat de accommodatie opengaat voor een goede
uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de accommodatie. Denk hierbij aan het
maken van een beknopt instructieboekje of digitale informatiesessie waarin de processen zo
goed mogelijk worden beschreven.
 Per accommodatie is een bestuurs- of commissielid verantwoordelijk voor de naleving van dit
protocol. Er is altijd minimaal één bestuurs- of commissielid aanwezig op de accommodatie
om toe te zien op de naleving van dit protocol en spreekt mensen aan op overtredingen. Wijs
mensen op de sociale controle en maak er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van. De
gemeente geeft invulling aan de handhaving van de maatregelen.
 Stem met de gemeente en de (mede)gebruikers van de accommodatie af hoe je de regels in
en om de accommodatie handhaaft en communiceer dit naar alle gebruikers.
 Informeer atleten via de website en hang posters op in de accommodatie over de
hygiëneregels en de gewijzigde regels op de accommodatie. Wij hebben posters ontwikkeld
en die kan je via onze website downloaden.

  • Deel dit bericht: